Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

(Magyar nyelvű)

Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a Tyre-Trans Kft. által üzemeltetett internetes áruházakban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!
A Tyre-Trans Kft. kizárólag internetes web áruházát www.olcsogumibolt.hu-t. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Tyre-Trans Kft. között, mint egyezség létrejött. A Tyre-Trans Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.
A web áruházban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Tyre-Trans Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a Tyre-Trans Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Tyre-Trans Kft. csak az internetes oldalain, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.
A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő űrlap odalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A rendelést telefonon vagy e-mailon keresztül visszaigazoljuk. A Tyre-Trans Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.
Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk.
A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.

A garancia(jótállás)

Az Önökhöz postázott árú minőségi vizsgán esik át, mind a gyártó részéről, mind a Tyre-Trans Kft.. részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető.
Cégünk az általa eladott termékekre 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár. A használat során bekövetkezett meghibásodásokra az árucikkhez mellékelt magyar nyelvű garanciajegyben leírtak az érvényesek. Személy, kisteher és teherabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják.
Szélsőséges út és használati körülmények esetében a Tyre-Trans Kft.. fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

A garancia nem érvényes

Helytelen tárolás miatti hibákra,
A szabványok valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra.
Nem a rendeltetésnek megfelelő használat miatti hibákra pl.: normál traktorabroncs földmunkagépen történő használata,
A jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibákra pl.: hullámos kopás
Baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák pl.: átszakadás külső sérülés miatt, ,,legyalogolt" abroncs, egyéb külső mechanikai sérülés,
Az abroncs túlterhelése miatti hibákra pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés
javított abroncsokra,
gyors kopásra
Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A garanciális igény bejelentése:

Tyre-Trans Kft.
3516 MISKOLC, Esztergályos u. 21
Tel:
Email: tyretrans@autogumibolt.hu
Cégjegyzék szám: Cg. 05-09-010 794
B.A.Z Megyei Bíróság mint cégbíróság.
3542 Miskolc, Fazekas u. 2.
A garanciális igényeket a Tyre - Trans Kft .-nél vagy más a Kft.-vel kapcsolatban álló forgalmazónál kell írásban bejelenteni.
A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a bejelentő neve
az abroncs részletes adatai: méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám, maradvány csatornamélység,
a hiba leírása
a vásárlói számla sorszáma,
a használt járművön az abroncs felszerelési helyét.

Szavatosság

A törvényben előírtaknak megfelelően. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, de mindkét esetben kérjük, hogy részünkre előzőleg postázzák vissza a terméket. Azokra a termékekre amelyre 1-év garancia van a szavatossági igény érvényesíthető, az alábbiak szerint.
- 2 év a szavatossági idő. 6 hónapig a kereskedőnek kell bizonyítani az árú vagy termék használhatóságát. 6 hónap után a vevőnek kell bizonyítani ha bármi gondja van az árúval vagy termékkel kapcsolatban.

A garanciális igény elbírálása

Az elbírálást a gumiabroncs importőr cég végzi. A jogos reklamációnak elismert abroncsot a Tyre - Trans Kft. A vevő kérésére, új abroncsra cseréli, vagy annak árát megtéríti.
A bejelentés időpontjában érvényes eladási árból a Tyre - Trans Kft. Az elismert reklamációs követelés illetve a maradvány csatornamélység arányában engedményt ad. A csatornamélység az abroncs legkopottabb részén a főcsatornában mérendő. A térítés összege az alábbi képlet szerint számítandó ki.
-Személyabroncs:
Térítés = aktuális ár X mért csatorna mélység ( pl.: 3 mm)-1,6 mm
eredeti csatorna mélység (pl.: 8 mm)
-Teherabroncs
Térítés = aktuális ár X mért csatorna mélység ( pl.: 8 mm) - 3 mm
eredeti csatorna mélység (pl.:15 mm)
- Mezőgazdasági abroncs
Térítés = aktuális ár X mért borda magasság (pl.: 16 mm ) - 3,8 mm
eredeti borda magasság ( pl.: 38 mm)
A reklamáció elbírálását a Tyre - Trans Kft ,,Reklamációs jegyzőkönyvben" rögzíti, amelyet később az igénybejelentő is megkap.
Ha a vevő az elbírálással nem ért egyet, akkor a vásárlás helyén kérheti a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakvéleményének beszerzését.
A vizsgálat költségét abban az esetben a vásárlónak kell megtéríteni, ha
a hiba rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés, tárolás
elemi kár vagy erőszakos behatás miatt következett be.
Amennyiben a vásárló a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség véleményét nem tudja elfogadni, panaszaival bírósághoz fordulhat, igényét a kereskedővel szemben polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

Elállási jog(visszavételi garancia)

Rendelésétől a 17/1999.-es Kormányrendeletben rögzített elállási jog szerint eltekinthet, az áru átvételét követő 14 munkanapon belül.
Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A rendeléstől való elállást minél hamarabb jeleznie kell felénk levélben vagy e-mailben.
Az elállás során:
- előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta volna.
- A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli.
- Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az eladó felelősségvállalása

Az Tyre-Trans Kft. nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A Tyre-Trans Kft. fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. A Tyre-Trans Kft. nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. Mivel a Tyre-Trans Kft. mint kereskedő lép fel az abroncsgyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a gumiabroncsokkal kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által a Tyre-Trans Kft.-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az Tyre-Trans Kft.-t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.

A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Tyre-Trans Kft. számára. A Tyre-Trans Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. A Tyre-Trans Kft. rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

Adatvédelem

Az internetes áruházaink bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat működtető Tyre-Trans Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról , céljáról és elveiről. A Tyre-Trans Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli . Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék futárszolgálattal történő házhozszállításához szükségesek.
Ahhoz, hogy a számlát ki tudjuk állítani és, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudjuk juttatni, Önnek az alábbi információkat kell megadnia:
Vezeték és keresztnév (cégek esetében a cég ill. a kapcsolattartó személy neve)
Cím
E-mail cím
Telefonszám
Postacím (ha eltér a megadott címtől)
Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük, illetve ellássuk Önt a rendeléssel kapcsolatos információkkal, és esetenként akciós hírlevelet küldjünk Önnek.

Adatátadás arukereso.hu részére

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Cégünk betartja a rá vonatkozó etikai normákat.
Bármilyen fajta jogvita esetén a Tyre-Trans Kft. mint üzemeltető) székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

© 2004-2019 Nyári gumi téligumi olcsó gumi - Szerezze be olcsón, a legolcsóbban a nyári és téli abroncsait.